C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Th^ong tin c^ong ty

          C^ong ty TNHH ch phm nha QuanDa, Thành ph Th^am Quyn chuyên sn xut và thit k vt liu nha k thut, dng thi c~ung là doanh nghip chuyên v vt liu nha k thut ni ting dc bit dn trong và ngoài nc.


          Sn phm ca chúng t^oi gm các loi th^ong dng nh ABS, PMMA, PS, PB, PVC, PP, PE, loi dùng cho k thut gm PA, POM, PC, PET, UHMW-PE, loi dc chng gm có PEEK, PES, PPS, PSU, PI, PAI, PTFE, PVDF, PCTFE, PEI, POB, PPO, nha có tính dàn hi gm có TPU, TPE, SEBS, TPS, TPO, TPA, TPVC, loi nha chn chng t~inh din gm có ABS, POM, PET, PA, PMMA, PC, PE, nha bakelite Phenolic loi nha cách din PF, series nha epoxy EP, polyester kh^ong b~ao hòa UP, dá tng hp và vt liu thit b cách din khác, nha gia c có th chnh sa và hp kim nha, nha bt sp…có trên mi my loi thuc hàng tram sn phm vt liu bng nha, bao gm vt liu dng tm, dng phin, dng thanh (que), dng ng, linh kin ép nha và các dng khác, là mt trong s ít doanh nghip có dy d các vt liu nha k thut Trung Quc. Sn phm dc s dng rng r~ai, dùng làm khu^on tinh xo, thc gp bng tay, ch to thit b c khí, thit b din ng~u kim, in n dóng gói, và trong nhiu ngành ngh và l~inh vc nh m du, c^ong trình kin trúc, ch to din t, c^ong trình hàng kh^ong v~u tr, thit b y t, v sinh thc phm.


      T khi thành lp cho dn nay, doanh nghip lu^on tu^an th các nguyên tc phc v k thut cho khách hàng, trong l~inh vc vt liu nha k thut cung cp dch v mt ca cho khách hàng, quá trình này bao gm la chn vt liu thit k trc khi bán, tng hp phng án gia c^ong, và theo d~oi sn phm s dng hiu qu sau khi bán. Chúng t^oi có my chc k s chuyên ngành có kinh nghim mi my nam gia c^ong ng~u kim nha và khu^on dúc nha, và có kh nang kt hp vi kim loi ng~u kim d gia c^ong, ch to dc các b phn linh kin bng nha tinh xo cung cp cho khách hàng.


         Yêu cu ca khách hàng chính là yêu cu ca chúng t^oi, s hài lòng ca khách hàng c~ung chính là s hài lòng nht ca chúng t^oi. Da trên nguyên tc này, chúng t^oi ly “toàn t^am toàn 'y, dáp ng nguyn vng ca khách hàng” d làm nguyên tc van hóa, nu^oi dng nó trong t^am 'y ca mi mt nh^an viên, c~ung là cách gii thích 'y ngh~i ca thng hiu “Nha QuanDa”.

Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote