Cht liu Gii thiu
Benlonate(R) ESD PC Nha PC tên vit tt ca nha Polycarbonate, là nha nhit do trong sut .Nha PC ESD ( nha PC chng t~inh din ) thng thy thng là nha PC chng t~inh din trên b mt , chính là k thut m mt lp màng cng chng t~inh din trên b mt nha PC th^ong thng . Trên c s va gi dc nhng dc tính vt l'y vn có ca nha PC va có kh nang chng t~inh din . Khi din tr b mt dt trong khong t 106~108Ω dc coi là trng thái kh nang chng t~inh din tt nht , có tác dng chng bi bám dính hay tích t , tránh nhng nguy c do hin tng t~inh din g^ay ra , nhm dáp ng yêu cu dc bit trong thi di c^ong ngh cao .

Benlonate(R) ESD PC Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Benlonate(R) ESD / Chng t~inh PC t
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
2mm-15mm 1000 x 2000mm
2mm-15mm 1200mm x 2400mm
2mm-15mm 1212 x 2424mm
Tên: Benlonate(R) ESD / chng t~inh din PC (ESD polycarbonate sheet)
Màu sc bao gm: trong sut
Các Loi: dng Tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

1.Chng va dp và chu nhit d cao vt tri
2.Giá tr din tr b mt 106~108Ω , tính nang chng t~inh din rt tt
3.D cng b mt cao , chng chày xc tt
4.Nhìn bên ngoài rt dp , b mt láng bóng , bng phng , kh nang xuyên thu ánh lên dn trên 80%
5.Mc d chng cháy là UL-94: V-0~V-2, tính nang chng cháy u vit
6. Chng t~inh din , kh^ong hút các cht bn ,c~ung có tác dng ngan nga nhng cht bn có liên quan trong khi thao tác ch to yêu cu v d sch , dng thi phòng tránh nhng nhc dim hin ti và tim m do ESD g^ay ra
7. Duy trì kh nang tn nhit trong trng thái t~inh
8.Kháng hóa cht ttDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote