Cht liu Introduction
Benlonate(R) PC + ABS hp kim d~a dc sa di bi máy tính và ABS vt liu, bao gm 70% máy tính + 30% ABS.Các PC và ABS pha trn PC và ABS u dim tích hp. Mt mt, nó có th ci thin kh nang chu nhit, chng va dp và dc tính kéo ca ABS, Và làm cho ABS s dng ti trng cao cp. Mt khác, nó có th làm gim d nht nóng chy ca máy tính, ci thin thanh khon máy tính và ci thin hiu sut x l'y ca nó, và làm gim cang thng bên trong, d gim sc mnh tác dng và notch dày nhy cm. Nhit d hot dng -40-120° C.

Benlonate(R) PC+ABS30% tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Benlonate(R) PC+ABS30% tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
2mm-200mm 610mmx1220/2000
Benlonate(R) PC+ABS30% gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
2mm-200mm 1000/2000mm
Tên: Benlonate(R) PC+ABS30%, Vt liu: acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer+polycarbonate and mixture
Màu sc Bao gm: t nhiên, màu den
Hình dng: tm, gy

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

d bn c hc cao, kháng leo tt (ngay c nhit d thp)
có mt sc mnh tác dng cao
Gi d cng tt mt phm vi rng.
chng tia nang lng, vt liu cách din tt
rt tt n dnh chiu
kháng tt hóa cht, kháng acid, các cht có tính axit hn da trên nc và pH, vi ngoi l ca các axit oxy hóa mnh m



DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote