Cht liu Gii thiu
Benzonatate(R) PET là mt gia c, bán tinh th nhit do polyester da trên polyethylene terephthalate. PET dc dc trng bi có nhng cp v chng chiu n dnh tt nht có kh nang chng mài mòn tuyt vi, mt h s ma sát thp, d bn cao, và kh nang chng các gii pháp va có tính axit. tính PET làm cho nó dc bit thích hp cho vic sn xut ca các b phn c khí chính xác có kh nang duy trì ti cao và chu dng diu kin hao mòn. nhit d liên tc ca nó là 210 ° F (100 ° C) và dim nóng chy ca nó là gn nh 105 ° F cao hn acetal.
Ngoài ra, PET cung cp hóa cht tt và kh nang chng mài mòn. hp th d m thp ca nó cho phép tính c hc và din d tn ti hu nh kh^ong b nh hng bi d m.
Bentonite(R) PET chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Benlonate(R) PET sheet
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--1.9mm(trong cun) W:750mm,chiu dài bt k`y
2mm-10mm 1000mm x 2000mm
10mm-180mm 600mm x 1200mm
Benlonate(R) PET rod
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
10mm-80mm 1000mm
Tên: polyethylene terephthalate
Màu sc bao gm: t nhiên trng, trong sut, màu sc khác
Các Loi: cun, tm, Tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.
4. Nh nht có th áp dng cho mt s vt liu.

Dc dim

thp d m hp th -Có c trong m^oi trng m t và kh^o
Cng d cao, d cng, d cng
kháng tuyt vi d các vt bn
sc chiu n dnh
kháng tt hn vi các acid hn nylon hoc acetal
dung sai Closer và thng ti da
Tt chu mài mòn và chiu n dnh tuyt viDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote