Engineering Plastics

ABS có ngun gc t acrylonitrile, butadien và styren, trong dó cung cp các mt acrylonitrile…

>> hn Lasenic(R) ABS

Qunsail(R) POM Acetal

POM Acetal ni ting vi d cng vt tri, d bn c hc và d cng…

>> hn Qunsail(R) POM Acetal

Recalon(R) MC Nylon

MC nylon là mt trong nhng thi gian cao hn PA6 (polyamide 6) v trng lng ph^an t…

>> hn Recalon(R) MC Nylon

Lasenic(R) HDPE

Mt d Polyethylene cao di kèm trong sa cm ng màu trng và nhn vi kh^ong mùi và kh^ong dc

>> hn Lasenic(R) HDPE

Benlonate(R) PC

PC dc to thành t polycarbonate là nha nhit do v^o dnh hình mà Mi…

>> hn Benlonate(R) PC

Benlonate(R) PET

Polyethylene terephthalate (PET, PETE, PETG) là mt loi nha nha ca gia dình polyester dc

>> hn Benlonate(R) PET

Recalon(R) PA6/66

PA6 là ngành c^ong nghip d~a dc chng minh bng nha k thut có ng dng rng r~ai nht…

>> hn Recalon(R) PA6/66

Lasenic(R) PP

tm polypropylene và que d cháy, và trang b vi t l hp th d m khá thp…

>> hn Lasenic(R) PP

Sufoner(R) PPS

PPS là mt loi hiu sut cao nhit do kt hp sc mnh c khí ni bt

>> hn Sufoner(R) PPS

Sufoner(R) PSU

PSU là mt vt liu nha m màu h phách. nhit do này là nhy cm…

>> hn Sufoner(R) PSU

Lasenic(R) PVC

PVC dc làm t polyvinyl clorua dó là s dng rng r~ai nht trong s tt c ethylene…

>> hn Lasenic(R) PVC

Semolar(R) UHMWPE

UHMWPE là s kt hp hoàn ho ca các tính cht dc bit ca hu ht các vt liu…

>> hn Semolar(R) UHMWPE

Sufoner(R) PEEK

PEEK cho thy mt sc mnh c khí phi thng, tính cht din m^oi rt tt lên dn 260 ℃

>> hn Sufoner(R) PEEK

Sufoner(R) PEI

Polyetherimide có d bn c hc cao phi hp vi mt cht hóa hc tt

>> hn Sufoner(R) PEI

Lasenic(R) ABS+PC30%

Hp kim ABS+PC là loi vt liu dc to nên bi s pha trn gia PC và ABS d~a thay di tính nang.

>> More Lasenic(R) ABS+PC30%

Lasenic(R) CPVC

CPVC là mt dng Clo hóa PVC, hàm lng Clo trong PVC dt 56.7%, còn hàm lng

>> More Lasenic(R) CPVC

Lasenic(R) HIPS

HIPS có tính cách din khá cao, dc dùng rng r~ai trong mch din din t, tm cáchdin cao tn

>> More Lasenic(R) HIPS

Recalon(R) PA6-R

PA6-R, also known as high impact toughness nylon, basic material is nylon 6 ,mix with toughness

>> More Recalon(R) PA6-R

Benlonate(R) PC+ABS30%

PC + ABS hp kim d~a dc sa di bi máy tính và ABS vt liu, bao gm 70% máy tính + 30%

>> Benlonate(R) PC+ABS30%

Lasenic(R) PMMA

PMMA là mt loi ht nha kh^ong màu trong sut. Nó có d trong sut cao, tính n dnh hóa

>> More Lasenic(R) PMMA

Lasenic(R) PS

PS là mt loi nha có tính do trong sut kh^ong màu, có nhit d chuyn hóa 100℃ ca thy tinh

>> More Lasenic(R) PS

DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote