Lasenic(R) ESD ABS

ABS có ngun gc t acrylonitrile, butadien và styren, trong dó cung cp các mt acrylonitrile…

>> hn Lasenic(R) ESD ABS

Benlonate(R) ESD PC

PC dc to thành t polycarbonate là nha nhit do v^o dnh hình mà Mi…

>> hn Benlonate(R) ESD PC

Lasenic(R) ESD PMMA

ESD PMMA tm PMMA t là trên c s acrylic, c~ung tên là ESD tm Perspex…

>> hn Lasenic(R) ESD PMMA

Lasenic(R) ESD PVC

PVC dc làm t polyvinyl clorua dó là s dng rng r~ai nht trong s tt c ethylene…

>> hn Lasenic(R) ESD PVC

Qunsail(R) ESD POM

ESD POM Acetal ni ting vi d cng vt tri, d bn c hc và d cng…

>> hn Qunsail(R) ESD POM

Recalon(R) ESD PA6

ESD PA6 là ngành c^ong nghip d~a dc chng minh bng nha k thut có ng dng rng r~ai…

>> hn Recalon(R) ESD PA6

Semolar(R) ESD UHMWPE

ESD UHMWPE là s kt hp hoàn ho ca các tính cht dc bit ca hu ht các vt liu…

>> Semolar(R) ESD UHMWPE

Ketonolic(R) ESD FR4/G10

Chúng t^oi là nhà sn xut ESD FR4 & cung cp, Tng ESD Den FR4 tm vi 10 ^ 6 ~ 10 ^ 9 Din

>> hn Ketonolic(R) ESD FR4/G10

Ketonolic(R) ESD Bakelite

ESD Bakelite Sheets nh cách din M^o t Bakelite tm, còn gi là phenolic ép giy

>> hn Ketonolic(R) ESD Bakelite

DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote