C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Ch to và gia c^ong Dch v

Chúng t^oi cung cp các dch v bao gm

Da trên hu ht các c^ong ngh gia c^ong tiên tin và thit b sn xut, chúng t^oi dang cung cp bài c^ong các dch v cht do phù hp vi tiêu chun cao nht. Chúng t^oi hiu k thut cht do, và chúng t^oi dang rt ni ting vi kinh nghim c^ong nghip giàu có. Do dó, chúng t^oi có th phc v cho nhu cu c^ong sáng sut ca bn trong hoc dn dt hàng dùng th hoc sn xut hàng lot.

Ngoài ra, chúng t^oi dc trang b nhiu máy móc nh 8 trung t^am gia c^ong CNC, máy tin CNC 3, 2 Máy tin diu khin bng tay, 3 máy khoan, 2 máy xay, 2 máy ct và 1 máy khc.

Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote