C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
QUANDA Hi dáp

I. C^au hi chung
1. T^oi có phi mua tm kích thc dy d?

Kh^ong, chúng t^oi s sn sàng ct vt liu nha nht vào kích thc mà bn có th cn.

2. nhit d làm vic ca nha là gì?
Dnh ngh~ia chính xác cho các nhit d "làm vic" ca mt nha nóng nh th nào nó có th tr thành và vn hot dng bình thng. Hu ht các loi nha có th di -40 d F và gi li tính cht vt l'y ca h mà kh^ong tr nên quá giòn (ngoi tr ca s chuyn di vinyl linh hot).

Có lp d^ong lnh dc bit ca nha (G10 và UHMW-PE) s di di -400 d F! Di vi hu ht các phn, hu ht các sn phm nha s làm mm hoc mt tính cht cu trúc ca h xung quanh 200 d F. Các biu d di d^ay lit kê mt vài trong s các loi nha ph bin nht và nhit d làm vic liên tc ti da ca h.

3. Là mu có sn?
C'O, xin vui lòng liên h vi di ng~u bán hàng ca chúng t^oi.

II. C^au hi v vt liu
1.what là s khác bit gia các copolymer và homopolymer acetal?
Copolymer và homopolymer acetal có cu trúc ph^an t hi khác nhau dn dn tính cht vt l'y hi khác nhau. Ví d, homopolymer acetal có thuc tính sc mnh cao hn mt chút nhng th hin d xp dng t^am.

    Tip xúc
    Nguyn Th Linh
    get a quote