Saferlon(R) PTFE

PTFE di kèm vi kháng hóa hc kh^ong th tin dc di vi hu ht các hóa cht tr…

>> hn Saferlon(R) PTFE

Saferlon(R) PVDF

tm PVDF dc trang b kháng dáng k vào hóa, l~ao hóa, creep …

>> hn Saferlon(R) PVDF

Saferlon(R) FEP

FEP là sn phm bin di ca PTFE, Nó gi hiu sut ca PTFE c bn…

>> hn Saferlon(R) FEP

Saferlon(R) PFA

PFA (Perfluoroalkoxy) s hu s n dnh hóa cht tuyt vi, tính cht nhit và din m^oi…

>> hn Saferlon(R) PFA

Saferlon(R) PCTFE

PTFE là mt vt liu niêm phong l'y tng trong diu kin nhit d thp và áp sut cao, s hu…

>> hn Saferlon(R) PCTFE

DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote