Nhà sn xut C khí nha Sn phm

C^ong ty TNHH ch phm nha QuanDa, Thành ph Th^am Quyn chuyên sn xut và thit k vt liu nha k thut, dng thi c~ung là doanh nghip chuyên v vt liu nha k thut ni ting dc bit dn trong và ngoài nc.

  • Yêu cu ca khách hàng chính là yêu cu ca chúng t^oi, s hài lòng ca khách hàng c~ung chính là s hài lòng nht ca chúng t^oi. Da trên nguyên tc này, chúng t^oi ly “toàn t^am toàn 'y, dáp ng nguyn vng ca khách hàng” d làm nguyên tc van hóa, nu^oi dng nó trong t^am 'y ca mi mt nh^an viên, c~ung là cách gii thích 'y ngh~i ca thng hiu “Nha QuanDa”… dc thêm

vt liu nha
Nha c^ong trình chng t~inh din

Che chn din t loi nha k thut chng t~inh din và dn din dùng d ch các giá tr din tr b mt là chc nang chng t~inh din tt nht 8 ohm din 10 6-10.…

Lasenic(R) ESD ABS

Benlonate(R) ESD PC

Lasenic(R) ESD PMMA

Lasenic(R) ESD PVC

Qunsail(R) ESD POM

Recalon(R) ESD PA6

Semolar(R) ESD UHMWPE

Ketonolic(R) ESD FR4/G10

Ketonolic(R) ESD Bakelite

more
Nha Flo

Nha flo là mt dng Polyme ankan mà b phn hoc toàn b hidro b thay th. Gm polytetrafluoroethylene (PTFE)perfluoro (ethylene-propylene) …

Saferlon(R) PTFE

Saferlon(R) PVDF

Saferlon(R) FEP

Saferlon(R) PFA

Saferlon(R) PCTFE

more
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote