Cht liu Gii thiu
Xác dnh mc dích và
Ketonolic(R) 3025 Phenolic b^ong tm vi và thanh dc to thành b^ong b~ao hòa vi nha phenol, và dc ép di áp sut và nhit d. liu nhit rn hn o loi này d~a dc chng minh là hoàn ho cho các b phn dòi hi sc mnh vt tri c khí và din cho máy móc, dng c din và thit b din.
Yêu cu k thut di vi b mt
D^ay là loi g nha là phi có b mt nhn hoàn toàn kh^ong có bong bóng, corrugates và các vt nt. Hn na, các khuyt tt khác c~ung nên dc b qua nh du, np nhan, vt hoc màu kh^ong dng du. Tuy nhiên, mt lng nh mottles màu dc phép.
Ketonolic(R) 3025 b^ong phenolic
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) 3025 Phenolic tm vi b^ong
b dy (mm) Chiu rng/Chiu dài(mm)
0.5--2mm 1020mm x 2020mm
3--60mm 1020mm x 2020mm
65--180mm 1020mm x 2020mm
Ketonolic(R) 3025 Phenolic que vi b^ong
Dng kính(mm) Chiu dài(mm)
20—300mm 1000mm
Tên: Ketonolic(R) 3025 Phenolic vi b^ong
Màu sc bao gm: n^au
Các Loi: Tm, Tm, Rods

Sc mnh sn phm
1. d bn c hc, chu du và din m^oi dc tính ni bt
2. tr tuyt vi cho tt c các loi dung m^oi và thuc hóa hc axit
Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
Ketonolic(R) 3025 phenolic vi b^ong có sn trong hai lp:

Ketonolic(R) 3025-210, vi c bn ca lp này là 10 si, và sc mnh ca s c din m^oi nh hn 10KV, thích hp cho m^oi trng và bng diu khin din din áp thp mà dòi hi dc tính cách nhit thp hn.

Ketonolic(R) 3025-221 vi c bn ca lp này là 21 si, và sc mnh ca s c din m^oi nh hn 25KV, So vi 210, 221 s hu sc mnh c hc cao, kích thc gia c^ong n dnh và chính xác, tt tính cách din, thích hp cho din áp cao din li, ng c chính xác, ray trt có yêu cu dc tính cách nhit cao. .

Dc dim

Di vi các lp hng cng d din dc 90 ° c ± 2 ° du c, bn có th chn mt trong hai trong 20spressure yêu cu kim tra tang lên dn hoc 1mm chu dc yêu cu kim tra áp lc. Di vi các cuc hp vt liu vi yêu cu ca mt trong hai, dng lp hng cng d din ca nó 90 ° c ± 2 ° du c dc coi là dáp ng vi yêu cu tiêu chun này.
Nu s trung bình cng ca d dày do dc ca mu (mu) là gia hai giá tr d dày trong bng, giá tr biu th ca nó phi dc tính ra bng cách ni suy. Nu s trung bình cng ca d dày do dc ít phút. d dày ch ra trong bng, giá tr gii hn ca sc mnh din bng vi giá tr ca min. d dày. Nu chiu dày danh ngh~ia là 3mm và giá tr trung bình cng ca s do dày hn 3mm, cng d din ca nó dc ly ra theo 3 mm giá tr gii hn d dày.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote