Cht liu Gii thiu
Xác dnh mc dích và
sn phm nhiu lp này dc hình thành th^ong qua nhit bc xúc sau khi ngành c^ong nghip din kim dips vi thy tinh vào nha epoxy phenolic. Nó có c khí cao và hiu sut din m^oi, và áp dng nh cách các thành phn cu trúc cho các thit b din / din, c~ung nh dc s dng trong diu kin m^oi trng m t và du bin th.
Yêu cu k thut di vi b mt
B mt ca hi dng qun tr nhiu lp nên dc bng phng và mn, kh^ong có bong bóng, kh^ong nhan, kh^ong có s ph^an tách hoc crackle, và dúng các khuyt tt khác nh co, g^ay n tng, ch bn và màu sc kh^ong dng du, nhng mt bn vá li màu sc ít dc cho phép.

Ketonolic(R) 3240 si epoxy Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) 3240 Epoxy si thy tinh tm
b dy (mm) Chiu rng/Chiu dài(mm)
0.5--2mm 1020mm x 2020mm
3--70mm 1020mm x 2020mm
75--180mm 1020mm x 2020mm
Tên: Ketobolic(R) 3240 Epoxy si thy tinh
Màu sc bao gm: vàng
Các Loi: Tm

Dc dim

B mt ca hi dng qun tr nhiu lp nên dc bng phng và mn, kh^ong có bong bóng, kh^ong nhan, kh^ong có s ph^an tách hoc crackle, và dúng các khuyt tt khác nh co, g^ay n tng, ch bn và màu sc kh^ong dng du, nhng mt bn vá li màu sc ít dc cho phép.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote