Cht liu Gii thiu
Xác dnh mc dích và
sn phm nhiu lp này dc hình thành th^ong qua nhit bc xúc sau khi ngành c^ong nghip din kim dips vi thy tinh vào nha phenolic. Nó có c khí cao và hiu sut din m^oi, và áp dng nh cách các thành phn cu trúc cho các thit b din / din, c~ung nh dc s dng trong diu kin m^oi trng m t và du bin th.
Yêu cu k thut di vi b mt
Ngoi hình: B mt phi trn tru. Layers, cnh và bong bóng kh^ong dc phép. gp np nh và các du hiu ct ta dc phép. 'It tp cht dó s kh^ong nh hng dn sc d kháng din áp ca nó là cho phép, chng hn nh màu sc kh^ong du, du và keo du. gn sóng nh trong các bc tng bên trong dc phép. S kt thúc s dc ct gn gàng. Các ng có d dày tng hn 13mm dc phép có sai sót nh v tn nhà.

Ketonolic(R) 3520 giy phenolic
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) 3520 Phenolic Giy dán ng
OD (mm) 10mm--1400mm
ID(mm) 5mm--1200mm
d dày ca tng (mm) 1mm--50mm
Chiu dài (mm) 450mm--1600mm
Tên: Ketonolic(R) 3520 Phenolic giy
Màu sc bao gm: màu vàng sm
Các Loi: ng

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.

Dc dim

tính cao c khí, và chu du và tài sn din m^oi nht dnh.
Nhit d kháng: 120 ℃, kháng si: Grade E
Chu dc mt lot các dung m^oi hóa hc và an mòn axitDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote