gii thiu tài liu
Xác dnh và mc dích
Ketonolic(R) 355 sa di diphenyl ether kính ng vi nhiu lp dc làm bng vi ch bin thy tinh kim min si dc s dng bi ether th din và diphenyl nh keo. Nó dc hình thành sau khi nén, sy kh^o và sau dó cng c. Mc d nhit ca 355 sa di diphenyl ether kính ng vi nhiu lp là lp H. Nó có tính cht c hc cao và tính cht din m^oi. 'Ap dng trong bin áp loi kh^o hoc các thành phn bit lp khác ca các thit b din mà dòi hi nhit d cao.
Yêu cu k thut di vi b mt
B mt ca ng phi trn tru, kh^ong có bong bóng, kh^ong có np nhan hoc vt nt, kh^ong b try xc hoc vt quá nóng.

Ketonolic(R) 355 ng vi thy tinh thay di
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) 355 ng vi thy tinh thay di
dng kính bên trong (tiêu chun) Lòng khoan dung d dày tng (mng) Dung sai d dày tng ≤10 Dung sai d dày tng >10
6—30 ±0.4 1.5 ±0.5 ±1.0
32—80 ±0.5 1.5 ±0.5 ±1.0
85—150 ±0.5 2.0 ±0.5 ±1.0
155—350 ±0.7 2.0 ±0.5 ±1.0
155—350 ±1.0 2.0 ±0.5 ±1.0
Lu 'y: Chiu dài có th là 450 mm dn 1000mm, khoan dung có th dc nhiu hn hoc ít hn 1.0mm.
Tên: Ketonolic(R) 355 ng vi thy tinh thay di
màu sc bao gm: n^au
Các loi: ng

Dc dim

Mc d nhit ca 355 sa di diphenyl ether kính ng vi nhiu lp là lp H. Nó có tính cht c hc cao và tính cht din m^oi. 'Ap dng trong bin áp loi kh^o hoc các thành phn bit lp khác ca các thit b din mà dòi hi nhit d cao.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote