Cht liu Gii thiu
Phenolic Bakelite tm dc làm bng cách s dng nhit và áp lc nha phenolic ng^am tm bt giy g mm ty trng hoc kh^ong ty trng giy ng^am tm. Kiu này ép c^ong nghip dc thit k cho các thành phn cách din cho dng c din và thit b din t dòi hi cng d c hc cao hn. Nó s hu din, tính cht c hc xut sc.

Ketonolic(R) Bakelite tm
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) Bakelite tm
b dy(mm) Chiu rng/Chiu dài(mm)
0.5mm-50mm 1030mm x 2030mm
Tên: Ketobolic(R) Bakelite tm
Màu sc bao gm: Cam, Den
Các Loi: Tm

Ketonolic(R) bakelite t mà thng dc làm sn trong ba lp:

Ketonolic(R) 1010, phù hp d th nghim khu^on, dng c c dnh, din áp cao và thp bng din, mang du ngoc, dng ray, trong dó d chính xác cao và cách nhit rt quan trng. Khoan vi l cho lp này dc cho phép, và kh^ong st m. Kh^ong mùi trong quá trình ch to.

Ketonolic(R) 1020, phù hp cho các vt c dng c, din áp cao và thp bng din, khung chu lc mà d chính xác cao và cách nhit rt quan trng. Khoan vi l cho lp này dc cho phép, và kh^ong st m. mùi ánh sáng trong quá trình ch to.

Ketonolic(R) 1030, cp chung mc dích, phù hp cho các vt c dnh dng c, din áp bng din thp, ngh thut và hàng th c^ong m^o hình dòi hi d chính xác thp hn và cách nhit, khoan vi l kh^ong dc phép, và st m ánh sáng.

Dc dim

Ketonolic(R) Bakelite Sc mnh
Tt b mt phng, xut sc êm ái
Tt chng t~inh din hiu sut
Tt nang ch bin, kháng vt tri so vi axit và din m^oi dc tính
sc din m^oi Thuc tính
kháng Nhit d: 140 ℃DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote