Cht liu Gii thiu
Tm nha Bakelite ESD Ketonolic(R) : trong quá trình sn xut nha Bakelite cho thêm cht chng t~inh din , làm cho kh nang chng t~inh din ca Bakelite dt dc hiu qu cao nht , th hin các tính nang cao trong l~inh vc s dng vt liu chng t~inh din. Nha Bakelite dc làm t nha Phenolic và giy kraft d~a dc ty trng sau dó ép nhit . Tm nha Bakelite ESD Ketonolic(R) cung cp giá tr chng t~inh din dng du ,có giá tr din tr b mt và din tr toàn khi là 106-109Ω, sau khi gia c^ong c khí hoc mài mòn b mt din tr b mt kh^ong thay di .

Ketonolic(R) ESD Bakelite tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) ESD / Chng t~inh Bakelite tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
3mm-80mm 1020mmX1220mm
1020mmx2020mm
Tên: Ketonolic(R) ESD / chng t~inh din Bakelite
Màu sc bao gm: Vàng cam , Den
Các Loi: Dng Tm

Din tr b mt : 106-109
Din tr toàn khi : 106-109

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

1.Chng t~inh din n dnh
2.Tính c hc tt
3.Kh nang chng t~inh din tt , tính cách din din khí trung bình , kh^ong dn din
4.Chu dc các dung dch hu cDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote