Cht liu Gii thiu
Ketonolic(R) GPO-3 tm còn gi là UPGM203, nó là mt vt liu cách din tiêu chun vi kháng vòng cung tuyt vi và kh nang chu nhit cao. Sn phm này dc làm bng ván ct si thy tinh kh^ong kim ngm vào polyester kh^ong no nha dán bng nhit bách d vt liu tm cách cng nhc.

Ketonolic(R) GPO-3 tm
tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Ketonolic(R) GPO-3 tm
b dy(mm) Chiu rng/Chiu dài(mm)
3mm-80mm 1250mm X 2500mm
1020mm X 2020mm
Tên: Ketobolic(R) GPO-3 tm
Màu sc bao gm: d, trng
Các Loi: Tm

các sn phm liên quan:
GPO-3 tm bng d liu k thut

Dc dim

GPO-3 tm Sc mnh
Vi cng d nén cao, cng d un, d bn kéo, vt liu cho thy tính cht c hc tuyt vi ngay c trong nhng m^oi trng khác nhau (nhit d, trung bình, d m) di nhng con dng khác nhau (kéo, nén, un, xon, tác dng, xen k stress, vv)
Vi kháng dúc cao cp, ct kháng, hàn kháng, dp kháng, hiu sut x l'y nhit. Vi mt thit b ch bin kim loi dc bit có th d dàng làm vic ra các sn phm dúc.
Vi chiu hng n dnh, tham s giá tr thc t cho d dày vi s thay di rt nh, kh^ong có nhu cu tip tc x l'y có th phù hp vi các yêu cu cho s khoan dung d dày.
Vi tính cht c hc n dnh tuyt vi ngay c trong m^oi trng có d m cao, có th ngan chn các b mt vt liu cách nhit rn to thành mt con dng dn di tham gia hành dng ca din trng và din t.
kháng g^ay ra bi bin cht h quang din áp cao có hiu qu. (Hn 180s)
Vi nhit d làm vic rt cao: khi nhit d trên 240 ℃ s bin dng. Các lp chng cháy có th F hoc H.
Các nguyên liu chm xung, chm dt hoc ngan chn tính d cháy dáp ng các yêu cu ca M UL94 V-O; Kh^ong bao gm các yu t halogen, vi chút sng khói trong nguyên vt liu dc thp sáng.
Vi tính cht c nóng tt, có th gi mt dc tính c hc và din tuyt vi ngay c nhit d tang liên tc.
Vi ch s theo d~oi so sánh sc (CTI> 600V)DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote