Chi tit sn phm
Lasenic(R) Hp kim ABS+PC là loi vt liu dc to nên bi s pha trn gia PC và ABS d~a thay di tính nang. PC và ABS sau khi trn ln vi nhau s tng hp dc u dim ca c PC và ABS. Th nht, nó s làm tang kh nang chu nhit, kháng va dp, kh nang kéo d~an ca ABS, giúp cho ABS m rng phm vi ng dng. Mc khác, nó làm gim d dính ca PC th nóng chy, tang kh nang lu dng ca PC, ci thin tính nang gia c^ong, gim thiu lc ni ng ca sn phm, gim tác dng ca va dp. S dng nhit d -40-120°C.

Lasenic(R) ABS+PC30% tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Lasenic(R) ABS+PC30% tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
2mm-200mm 610mmx1220mm/2000mm
Lasenic(R) ABS+PC30% gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
2mm-200mm 1000mm/2000mm
Tên thng gi: Lasenic(R) ABS+PC30% alloy(acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer+polycarbonate and mixture)
Màu sc : Màu gc (màu vàng nht), màu den, màu khác.
Các Loi: Thanh, Tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

D bn c hc cao, kh nang chng bin dng tt (k c trong diu kin nhit d thp).
Kh nang chng va dp rt cao.
Trong diu kin nhit d khá cao vn duy trì dc d cng n dnh.
Chng dc tia bc x, kh nang cách din tt.
Kích thc có d n dnh rt cao.
Tính nang hóa hc rt tt, chu dc nhiu loi có tính axit nh axit, dung dch axit kim,…tr axit có tính oxy hóa mnh.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote