Cht liu Gii thiu
Lasenic(R) ABS Tên gi ly t 3 ch cái du trong ting Anh ca sn phm dng trùng hp ghép ca ba cht dn ph^an Acrylonitrile, Butadien, Styrene. Là loi nha (c^ay) có d bn cao, d dai tt, dc tính tng hp tt, s dng rng r~ai, thng dc dùng làm nha k thut. V mt c^ong nghip, hàm lng m su Multi-polybutadiene hoc styreneb thp hn cao su SBR làm chui chính, dng trùng hp ghép vi hn hp hai cht dn ph^an Acrylonitrile, styrene d to thành. Trên thc t nó lu^on là hp cht gm Polymer ca Butadiene và dng trùng hp ghép Acrylonitrile – Styrene SAN (hoc gi là AS). Nhng nam gn d^ay vn có trng hp ly trc dng trùng hp ca hai dn ph^an Styrene, acrylonitrile, sau dó mi hn hp vi nha (c^ay) ABS ca dng trùng hp ghép vi t l trn khác nhau, d diu ch ra nha (c^ay) ABS các loi vi mc dích s dng khác nhau. Vào gia nhng nam 50 ca th k 20 d~a bt du sn xut c^ong nghip hóa ti M.

Lasenic(R) ABS tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Lasenic(R) ABS tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--2mm(trong cun) W:700mm,chiu dài bt k`y
2mm-10mm 1200mm x 2400mm
12mm-100mm 1000mm x 2000mm
110mm-200mm 600mm x 1200mm
Lasenic(R) que ABS
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
0.5mm-5mm(trong cun) chiu dài bt k`y
6mm-300mm 1000mm
Tên: Lasenic(R) ABS (Acrylonirile Butadiene Styrene)
màu sc bao gm: Trng t nhiên, Den, Màu Khác
Các loi: Thanh, tm, ng, h s

các lp bao gm:
chng cháy, UV kháng, da Texture, Haircell Texture

1.Cháy ABS
Gii thiu v ABS chng cháy ABS chng cháy vi thành phn chính là ABS cng thêm vi cht chng cháy, to nên loi nha ABS vi hiu qu chng cháy nht dnh. D chng cháy ca loi nha này có th dt ti cp UL94V-0, s dng nhit d là -20℃-100℃.

Dc tính ca ABS chng cháy
u dim
1.Kh nang chng va dp khá cao
2.Tính n dnh hóa hc, din tính tt.
3.Kh nang chu nhit, chng cháy cao.
4.Tính tng hp khá tt.

Nhc dim: kh^ong chu dc tác dng ca hp cht h thm, xê-t^on, tia cc tím.

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

Dt cháy chm, sau khi ri ngn la vn tip tc cháy, la có màu vàng, và có khói den cùng lung khói. Khi dt, nha do b làm mm cháy khét, kh^ong nóng chy thành git.

Nha (c^ay) ABS dc áp dng các phng pháp gia c^ong to hình nh ép nha, dùn, ch^an kh^ong, thi nha, và cun…d to thành nha do, c~ung có th dùng các phng pháp gia c^ong ln 2 nh phng pháp c hc, kt dính, phun, bc hi ch^an kh^ong … Do có kh nang tng hp khá tt, dc s dng rng r~ai, nên ch yu dùng làm vt liu k thut, c~ung dc dùng làm c^ong c thng dùng trong di sng. Vi tính nang chu dc du, axit, kim, mui và thuc th hóa hc… khá tt, và có kh nang m din, sau khi m lp kim loi có các u dim nh d bóng tt, t trng nh, giá thành thp…, có th dùng thay th cho mt s loi kim loi. Còn kt hp dc vi nhiu loi khác có kh nang t tt và chu nhit d dáp ng các mc dích s dng khác nhau.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote