Gii thiu v CPVC
Lasenic(R) CPVC là mt dng Clo hóa PVC, hàm lng Clo trong PVC dt 56.7%, còn hàm lng Clotrong CPVC theo l'y thuyt có th dt mc cao nht là 75%. Tuy nhiên trong thc t snxut c^ong nghip hóa hàm lng Clo thng dao dng mc 64%-75%. So vi PVC, hà lng Clo trong

CPVC tang lên, khin cho cu trúc ph^an t ca nó b do ln nhiu hn, tính ph^an cc cachui ph^an t dc tang cng, lc tác dng gia các ph^an t tang cao. Nh dó: Mt là, tang kh nang chu nhit, CPVC có th s dng nhit d cao nht là 110℃, cao hn so vi PVC là 30~40℃.

Hai là, tang tính n dnh hóa hc, ci thin tính nang chng hóa cht và chng an mòn caPVC, có th chng an mòn bi các hóa cht nh axit, kim, mui, mui axit béo, cht oxy hóa, halogen,…

Ba là tang d cng, cng d kéo d~an, cng d un cong ca CPVC c~ung dc tang cao so vi PVC.

Bn là tang kh nang chu tác dng ca khí hu và kh nang chng cháy, dng thi gim thiu mt d dám khói.

Lasenic(R) CPVC tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Lasenic(R) CPVC tm
b dy (mm) (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
3mm-20mm 1000mm X 1000mm
1200mm x 2400mm
Tên ting anh: Lasenic(R) CPVC, Chlorinated polyvinyl chloride
Màu sc: màu xám
Hình dng: dng tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

Tính n dnh hóa hc cao, chng an mòn hóa cht nh axit, kim, mui, cht oxy hóa, halogen.
Tính chu nhit tt.
Có th s dng cng d cao, nhit d cao lên ti 110℃, s dng l^au dài nhit d 95℃.
Tính chu la tt.
Tính cách din tt.
Tính do và kh nang to màng tt.
Chu dc nh hng ca khí hu.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote