Cht liu Gii thiu
Lasenic(R) ESD PMMA Nha PMMA là vit tt ca polymethyl met-hacrylate .Nha PMMA ESD thng thy trên th trng là loi chng t~inh din trên b mt. Dó chính là c^ong ngh ph lp chng t~inh din trên b mt PMMA to ra mt lp màng cng chng t~inh din . Trên c s bo dm toàn b dc tính vt l'y vn có ca vt liu dng thi có kh nang chng t~inh din , giá tr din tr b mt khi trong khong 106_ 108 Ω là trng thái chng t~inh din tt nht , có kh nang chng bi tích t , tránh nhng thit hi do t~inh din g^ay ra , nhm dáp ng dc yêu cu dc bit trong ngành sn xut c^ong ngh cao

Lasenic(R) ESD PMMA Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Lasenic(R) ESD / Chng t~inh PMMA tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
2-15mm 1000 x 2000mm
2-15mm 1200 x 2400mm
Tên: Lasenic(R) ESD / chng t~inh din PMMA (ESD Perspex t hoc ESD acrylic)
Màu sc bao gm: Trong sut
Các Loi: dng Tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

1.Giá tr din tr b mt 106~108Ω, có kh nang chng t~inh din u vit
2.D cng b mt so vi cht liu nha ban du cao , gim thiu b v , st m , try xc trên b mt tm
3. Nhìn rt dp , b mt láng bóng , rt bng phng , kh nang xuyên thu ánh lên dn trên 90%
4.Tính nang chng t~inh din kh^ong b nh hng ca nhit d và d m ,duy trì kh nang tn nhit trong trng thái t~inh
5. Chng t~inh din , kh^ong hút các cht bn ,c~ung có tác dng ngan nga nhng cht bn có liên quan trong khi thao tác ch to yêu cu v d sch , dng thi phòng tránh nhng nhc dim hin ti và tim m do ESD g^ay raDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote