Cht liu Gii thiu
Lasenic(R) HDPE dc s dng trong mt lot các ng dng và các ngành c^ong nghip mà d kháng tuyt vi tác dng, d bn kéo cao, hp th d m thp và dc tính kháng hóa cht và an mòn dc yêu cu. Và PE có tính cách ^am tt và rt d d hàn. Nhit d hot dng ca nha HDPE là t -50 ℃ dn + 90 ℃.

Lasenic(R) HDPE Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Lasenic(R) HDPE sheet
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--1.5mm(trong cun) W:650mm,chiu dài bt k`y
2mm-10mm 1000mm x 2000mm
12mm-100mm 1000mm x 2000mm
110mm-200mm 600mm x 1200mm
Lasenic(R) HDPE rod
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
20mm-300mm 1000mm
Tên: Lasenic(R) HDPE (polyethylene mt d cao)
màu sc bao gm: Trng t nhiên, Den, Màu Khác
Các loi: Thanh, tm, ng, h s

các lp bao gm:
HDPE (Chng cháy), HDPE-ESD, HDPE (UV chng cháy), HDPE (Da Texture, kt cu kim cng)

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

u dim:
Chng dung m^oi hu c, cht ty du m và tn c^ong din
Tuyt ho D bn hóa hc
Tt din cách nhit
Tính linh hot cao (c~ung nhit d thp)
Tt bo v chng li stress nt
nc siêu thp hp th
an toàn thc phm

Nhc dim:
tính cht c hc kém
th^ong gió kh^ong tt, d bin dng, d l~ao hóa, giòn d, d cang thng nt
d cng b mt thp, du d dàng
Khó in, HF hàn kh^ong nên
Surface là thiu ánh
Khó sn và keo
Kh^ong có d kháng thi titDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote