Cht liu Introduction
Lasenic(R) HIPS có tính cách din khá cao, dc dùng rng r~ai trong mch din din t, tm cáchdin cao tn, vt liu cách din và ng dng din khí khác. Ch phm ca HIPS có kh nang chng va dp tt, d cng cao, d gia c^ong, d bóng cao, d nhum màu. Nócòn có th chu dc phn ng ca nhiu hóa cht nh: kim, mui, cn nng d thp, và nhiu loi hóa cht có tính axit. HIPS s dng nhit d t 0℃ dn +70℃.

Lasenic(R) HIPS tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Lasenic(R) HIPS tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--2mm(in roll) W:600mm, any length
2--12mm 1200mm x 2400mm
Lasenic(R) HIPS gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
15mm-150mm 1000mm
Tên ting anh: Lasenic(R) HIPS, (HIPS,High impact polystyrene)
Màu sc:Màu gc (màu trng)
Hình dng: Dng thanh, dng ming, dng tm, dng ng, dng d hình.

Chú thich:
--- Kích thc, màu sc khác có th dt làm.
--- Dung sai ca chiu dài, chiu rng, d dày, dng kính có th do thc t sn xut mà có s chênh lch.
--- Màu sc và chng loi có th dt làm.

--- HIPS (Loi chng cháy)
--- HIPS (Loi chng tia cc tím UV)
--- HIPS (Mt mt hoa van da sn/hoa van hình kim cng)

Dc dim

Giá thành thp
D to hình
Có th s dng dc nhit d thp dn -29℃.
Kh^ong b an mòn hóa hc hay to khói dc khi dt cháy.
D dàng in n.
Tính n dnh vi nhit thp, kh nang chu nhit kh^ong cao.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote