Gii thiu v PMMA
Lasenic(R) PMMA là mt loi ht nha kh^ong màu trong sut. Nó có d trong sut cao, tính n dnh hóa hc và kh nang chu tác dng ca khí hu. PMMA d nhum màu, d gia c^ong. Ngoài ra, hình dng ca nó c~ung rt bt mt, dc s dng rng r~ai trong c^ong ngh kin trúc hin di. PMMA là loi vt liu kh^ong dc hi th^an thin vi m^oi trng, có th dùng d sn xut dng c trong nhà an. Phng pháp to hình ca PMMA là dúc khu^on, phun khu^on, gia c^ong c khí, dùng nhit to hình,…

Lasenic(R) PMMA tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Lasenic(R) PMMA tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
1mm-30mm 1220mm x 2440mm
1250mm x 2450mm
Lasenic(R) PMMA gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
5-100mm 500mm,1000mm,2000mm,3000mm
110mm-200mm 500mm,1000mm
Tên: Lasenic(R) Poly (methyl methacrylate) Ting Anh :PMMA,(polymethyl methacrylate)
Thng dc gi là: acrylic, acrylic, acrylicLasenic(R)PMMA (Mica)
Màu sc: Trong sut, màu khác có th dt làm.

Hình dng
---Kích thc, màu sc có th dt làm.
---Dung sai ca chiu dài, chiu rng, d dày, dng kính có th do thc t sn xut mà có s chênh lch.
--- Màu sc và chng loi có th dt làm.

Dc dim

A. Thuc tính chung
1.D trong sut rt cao, t l dt 93%.
2.B mt trn nhn, d bóng cao.
3.Tính cách din khá tt.
4.Chu tác dng ca khí hu rt tt.
5.D cng b mt cao.
6.Thích hp dùng d trang trí.
7.Chu dc dung m^oi kh^ong ph^an cc (du, cht béo hydrocacbon).
8.Kh^ong dc, có th tip xúc vi thc an.
9.Kh nang gia c^ong tt, có th dùng d ct laser và khc laser.

B. Tính n dnh vi nhit.
Khi dung nóng nhit d cao trong thi gian dài thì kh^ong dc vt quá 80-85 d.

C. Kh nang chu tác dng khí hu.
PMMA có th duy trì dc tính n dnh di bc x ca tia cc tím. Ngay c khi tip xúc vi bc x mt tri trong nhiu nam, thuc tính ca nó c~ung kh^ong có bt k s thay di dáng k nào.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote