Gii thiu v PS.
Lasenic(R) PS là mt loi nha có tính do trong sut kh^ong màu, có nhit d chuyn hóa 100℃ ca thy tinh, chu dc phn ng ca axit, kim và cn nng d thp, b an mòn và làm mm bi nhiu loi hóa cht nh hydrocacbon, xê-t^on, cht béo cao cp, hòa tan trong hydrocacbon thm.

Lasenic(R) PS tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Lasenic(R) PS tm
b dy(mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--2mm(in roll) W:600mm, any length
2--12mm 1200mm x 2400mm
Lasenic(R) PS gy
Dng kính(mm) Chiu dài (mm)
15mm-150mm 1000mm
Tên: Lasenic(R) PS,polystyrene
Màu sc: màu gc (trong sut)
Hình dng: Dng thanh, dng ming, dng tm, dng ng, dng d hình.

Chú thích
---Kích thc, màu sc có th dt làm.
---Dung sai ca chiu dài, chiu rng, d dày, dng kính có th do thc t sn xut mà có s chênh lch.
---Màu sc và chng loi có th dt làm.

Grades include:
PS (chng cháy lp)
PS (cp d bo v tia cc tím)
PS (gy dn dng v phía / m^o hình kim cng.)

Dc dim

Là loi vt liu có tính cách din, cách sóng cao tn và chng h quang din rt tt.
Là loi vt liu có d trong sut rt cao, d bóng b mt khá cao.
Có th t do nhum màu, d dàng in n.
Kh^ong mùi kh^ong v kh^ong dc, kh^ong cho vi khun sinh sn.
Nhc dim: tính nang c hc kém, cng và giòn, d b an mòn hóa hc và rn nt do lc.
D cng b mt thp, d xc, chu nhit kém, nhit d bin dng nhit thp.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote