Cht liu Gii thiu
Lasenic(R) PVC là thành viên s dng rng r~ai nht ca gia dình vinyl. ng dng ph bin bao gm các b x l'y hóa cht, van, ph kin và h thng dng ng. PVC Các hot dng ni bt ca PVC bao gm cng d cao c khí, d cng cao, kháng hóa cht tt, cách din, in n tt và hàn. PVC sa di ging bao gm PVC polymer cao, PVC clo và hp kim / ABS PVC. nhit d nó làm vic là 0 ℃ ~ + 70 ℃.

Lasenic(R) PVC Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Lasenic(R) PVC tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3mm-3mm 915mm x 1830mm
4—80mm 1000mm x 2000mm
1220mm x 2440mm
Lasenic(R) PVC gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
15mm-160mm 1000mm
Tên: Lasenic(R) PVC (Polyvinyl Chloride)
Màu sc bao gm: t nhiên màu xám, den, trng
Các Loi: cun, tm, ng, h s

các lp bao gm:
UPVC, CPVC
Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

u dim:
d bn c hc cao, d cng cao
Tt din cách nhit
xut sc hóa hc và an mòn kháng
in n tt và hàn
Tính linh hot diu chnh
viêm chm

Nhc dim:
Poor nhit n dnh
tính x l'y Poor
nghèo bn va dp,
kháng l~ao hóa kém và kh nang chng lnhDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote