C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Vt liu kim tra tính

Chúng t^oi cung cp toàn din kim tra dc tính vt liu, cho phép khách hàng dc nhn thc ca các tài liu mt cách nhanh chóng. Sau khi nhn dc tài liu cn phi dc kim tra, báo cáo th nghim cui cùng s dc da ra trong vòng 7 ngày làm vic. Nu báo cáo th nghim chính thc là cn thit, sau dó phí nht dnh phi dc thanh toán. H~ay liên h vi nh^an viên bán hàng ca chúng t^oi d bit th^ong tin chi tit hn.

Chúng t^oi cung cp các dch v sau d^ay:
1. RoHS th nghim hiu sut
Các mt hàng trong dó có chì (Pb), cadimi (Cd), thy ng^an (Hg), hexavalent chromium (Cr (VI)), biphenyl polybrominated (PBBs) và ete diphenyl polybrominated (PBDE).

2. th nghim CTI và th nghim SGS
Tính cht vt l'y kim tra: Mt d và nc th nghim hp th

Tính cht c hc kim tra: d bn kéo, m^o dun d bn kéo, d gi~an dài kéo gi ngh, d bn un, un module, cng d nén, m^o dun d nén, d cng (Rockwell) và Izod tác dng (hình ch V)

properties din th nghim: sc mnh din m^oi, hng s din m^oi, yu t tn và khi lng din tr

properties nhit kim tra:.. H s gi~an n nhit tuyn tính, lch nhit temp, dim nóng chy nhit d, d dn nhit

properties cháy kim tra: Dánh giá tính d cháy

ph^an tích liu

    Tip xúc
    Nguyn Th Linh
    get a quote