C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Nguyên liu chn lc

danh ting ca chúng t^oi d~a dc x^ay dng trên nhng kh nang ni bt ca vic h tr khách hàng d xác dnh nha k thut thích hp nht. Theo yêu cu ca phía khách hàng, chúng t^oi có th giúp khách hàng ca chúng t^oi, chn mt kiu thích hp ca cht liu d phù hp vi nhu cu cá nh^an ca h

Là mt nhà sn xut có uy tín ca nha k thut và h s, chúng t^oi tin rng các yu t ban du nht vi các sn phm a thích nm trong các nguyên vt liu chính xác vi chi phí ti thiu. Th^ong thng, chúng ta dt các khía cnh sau d^ay vào xem xét.

1. ng dng
Diu du tiên là ph^an tích các ng dng ca sn phm, trong dó bao gm hiu sut c hc mong mun, yêu cu c th và m^oi trng làm vic.

2. Thit k
Chúng t^oi chuyn di nhu cu t nhiên vào dc tính vt liu, d làm cho sn phm c th hn nhng linh hot. Hn na, chúng t^oi áp dng th nghim m^o phng và kinh nghim d hin d^ang cho thit k ti u hn.

3. Nguyên liu chn lc
Sau khi xác nhn các d liu k thut, diu tip theo là chn các vt liu tt nht tng thích vi các dc tính này. Th nht, chúng t^oi thu thp th^ong tin bt dng sn. Nó là kh^ong th và kh^ong cn thit phi dc qua tt c các th^ong tin có sn, vì vy chúng t^oi lc vt liu ng c viên trên c s kinh nghim ca chúng t^oi. Sau dó, chúng ta thu hp quy m^o ca các nhu cu ng dng quan trng nht và gii hn m^oi trng.

Các bng d liu sau d^ay là d bn tham kho khi la chn nha k thut. Các giá tr trong bng ch ra mc d ca tng tài sn. S lng nh hn hàm 'y tài sn tt hn. Tuy nhiên, trc khi la chn, bn cn xác dnh mt s tính cht mong mun nht.

Ví d, nu m^oi trng làm vic là acid mnh, sau dó PTFE là s la chn. Nu PTFE cung cp d d dai, sau dó bn có th chn PVDF thay th. Khi do dai là yêu cu chim u th, c hai POM và Nylon 6 A là rt phù hp. Nhng, nu chiu c~ung là quan trng nh d do dai, sau dó la chn cui cùng là POM.

so sánh tài sn trong nha k thut
Bt dng sn UHMW
PE
POM NYLON
6A
MC
NYLON
PTFE PP HDPE
Sc cang 1 5 7 7 1 3 2
D bn va dp 7 5 5 5 6 4 4
gi~an n nhit 7 6 5 5 7 5 6
T b^oi trn 7 5 6 6 4 4 1
hp th d m kh^ong 7 5 1 4 7 6 6
Chu mài mòn 7 4 5 6 5 3 5
chiu n dnh 7 7 4 6 5 4 3
cách din 7 3 2 5 3 3 2
    Tip xúc
    Nguyn Th Linh
    get a quote