C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Gii thích

1. C^ong ty chúng t^oi ti Vit Nam phát hin có mt c^ong ty khác mo danh dùng tài liu k thut ca c^ong ty chúng t^oi và nhng hình nh ca chúng t^oi d cung cp cho khách hàng . Ti Vit Nam ch có duy nht 1 c^ong ty dc s dng hình nh và tài liu ca c^ong ty chúng t^oi dó là c^ong ty TNHH mt thành viên HH Vit Hng , bt k`y c^ong ty khác du dc coi là bt hp pháp .Mt khi d~a phát hin ra hành vi mo danh s dng các tài liu k thut , c^ong ty chúng t^oi s truy cu trách nhim.


2. Nh^an viên “ T Quang Hùng “ ca c^ong ty hin ti d~a ngh vic . Nên nhng hng mc kinh doanh có liên quan dn ^ong “ T Quang Hùng “ trong thi gian này du là hành vi cá nh^an và kh^ong có bt k`y mi quan h di vi c^ong ty . Nu phát hin ^ong “ T Quang Hùng “ ly danh ngh~ia ca c^ong ty nha Quanda hay c^ong ty tnhh mt thành viên HH Vit Hng d tin hành kinh doanh . D ngh khách hàng kp thi th^ong báo cho c^ong ty chúng t^oi d tránh g^ay nhng tn tht di vi quyn li ca khách hàng .

Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote