C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Phn Nha Thit k & Hng dn

thit k phn nha bao gm vic la chn các polymer tt nht cho mt ng dng, to ra mt hình hc mà là c hai chc nang và hiu qu chi phí d sn xut, và vic la chn các quá trình sn xut phi d làm cho các b phn. Diu quan trng là các nhà thit k xem xét tt c ba yu t (cht liu, hình hc, và phng pháp sn xut) sm trong quá trình thit k d tránh các yêu cu trái ngc nhau.

Diu chúng ta cn

o Nhng dung sai và th^ong s k thut dc yêu cu cho các phn nha thành phm?
o Có bt k`y vn dc bit cho hóa cht hoc các diu kin m^oi trng kh^ong?
o Sn phm phn hoàn thành s mang mt ti hoc b mài mòn hoc ma sát?
o Dch v gì nhit d s là mt phn cn phi chu dng? Liên tc hay dài hn?

loi file CAD có th Quanda làm vic cùng?

Quanda có th xem li các file CAD trong các dnh dng bao gm SolidWorks, .STEP, .IGES, Dwg. hoc Dxf.

Nu bn có nhng khái nim hoc mu, chúng t^oi rt vui mng d h tr bn thc hin nhng 'y tng này thành hin thc. Trên c s tài liu dc la chn ca bn và tính thun li, chúng t^oi cung cp dch v thit k d phc v cho nhu cu ca bn cho nha k thut. Hn na, chúng t^oi cung cp chuyên m^on và li khuyên thit thc cho bn d sn xut ca bn có th dc tin hành hiu qu nht v chi phí và cách nhanh nht.

Sau d^ay là nhng khía cnh, chúng t^oi da vào xem xét cho thit k.

1. dc tính vt liu
Chúng t^oi thu thp th^ong tin nguyên liu nha k thut d tham kho. Kh^ong dc diu tr nh nha kim loi.

2. Phù hp vi vt liu
K thut nha tng thích vi các kim loi. Nu bn mun nha d phù hp vi nha, sau dó chúng t^oi d ngh các kt hp ca nha thay di d cng. Ví d, POM phù hp vi nylon 6A, kt hp vi cht lng làm mát nu cn thit.

3. quyt t^am khoan dung
K thut nha di kèm vi s gi~an n nhit ln hn kim loi, và có tài sn hp th d m nh nylon. Do dó, s khoan dung ca nha là lu^on lu^on ln hn so vi các kim loi. POM là la chn hàng du. Hoc, bn có th yêu cu các nhà cung cp ca bn d sa di nha k thut ca h.

4. B^oi trn
Nu ti và tc d kh^ong g^ay ra vn d quá nóng d vt liu, sau dó kh^ong có nhu cu d b^oi trn, và các bin pháp thích hp là áp dng các cht do gm lubrications rn nh than chì hoc molybdenum disulfide. Tuy nhiên, nu vt liu kh^ong di chuyn quá nhiu, sau dó nó tt hn kh^ong d thêm than chì, vì chì an mòn kim loi trong diu kin m t. Dù sao, b^oi trn lu^on là s la chn tt nht d kéo dài tui th ca nha k thut.

5. D dàn hi
Nha dc sinh ra vi phong trào creep, mà mang li bin dng v~inh vin sau khi chu ti liên tc mt cách l^au dài. D^ay là l'y do mà nha k thut là kh^ong th cung cp cùng mt hiu sut nh các kim loi khi nhn và thu hp li, dc bit là có mt phm vi nhit d ln. Kt qu là, các bánh rang và trc phi dc c dnh mt ni nào dó nh là chìa khóa, ghim hoc dinh tán.

POM có s bin dng ti thiu nht creep và d cng ln nht trong tt c các loi nha k thut, vì vy hành vi POM nh kim loi. Nói chung, khi mt b máy dc c dnh, bin dng bt du trong vòng 36 dn 48 gi du tiên. Vì vy, chúng t^oi d ngh áp dng mt s th nghim tc d thp sau 48 gi du tiên, d có dc kim tra s b v các vn d tim nang.

6. Tránh cnh hình
C hai phía bên trong và bên ngoài ca sn phm nha k thut có ngh~ia v phi dc min phí t các cnh hình dng. Hình dng các cnh và làm gim sc mnh tác dng. D gim thiu sc mnh tác dng và gim thiu nng d cang thng, góc ngoài và cnh nên dc sa di thành các hình dng tròn và dng kính ngoài ca góc trong nên dc m rng vi quy m^o có th.

7. kháng nhit
K thut nha dc tri phú cho kh nang chng nhit vt tri hn so vi nha th^ong thng. Tuy nhiên, tt c du có nha dn nhit kém, dn dn thu nhit. Do dó, các tài liu này là kh^ong thích hp cho nhng ni có nhit d cao hn hoc cháy. Nu kh^ong, cht lng làm mát là mt s h tr cn thit.

Ngoài ra, do s cách nhit ni bt và tc d gi~an n nhit cao, chúng t^oi d ngh rng các phn cn dc thit k nh mng nht có th. Nu kh^ong, các tài liu s dc d dàng mc bi quá nóng to ra bi tc d cao hoc ti nng. Hn na, các cnh mng c~ung dang tích cc d gim chi phí.

    Tip xúc
    Nguyn Th Linh
    get a quote