C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Nha Ct-to-Size & Dch v rch

We offer services including

gia c^ong nha cn xác dnh kích thc?
Vt liu Kích thc quá ln, tn ti c s là kh^ong th hoàn thành ct?
Ct mt mình, l~ang phí ln?
Khoan dung là ngoài tm kim soát?

ca bn vn còn khó chu bi profile nha ct vn d?
ct ngun cung cp Quanda và dch v rch d bt k`y vt liu, kích c và s lng bt k`y. Quanda tay ct và ca bng diu khin CNC có kh nang ct bt k`y loi tm, thanh, ng
Tt c bn phi làm là th^ong báo cho chúng t^oi kích c và hình dng mong mun ca bn khi thc hin dn dt hàng, và bn dc cung cp gii pháp ct rc ri-min phí trong mt chi phí hiu qu và cách nhanh chóng.
Chúng t^oi chn phng pháp ct khác nhau tùy theo ng dng c th. Ví d, chúng ta thêm cht lng làm mát d ct PP và nylon, bi vì nhng vt liu có kh nang dính vào li. Di vi POM, th hai dc tin hành ti da dim du tiên d ngan nga nt. Khi ct nguyên liu PMMA, chúng ta bit rng vt liu trong sut này có b mt cng, do dó tc d ct n dnh nên dc duy trì. Nu kh^ong, s có các vt nt và vt try xc

u dim ct Quanda:
Quanda k s tính toán và chuyn di ct dng, d tit kim chi phí cho bn.
K thut viên s áp dng cách ct khác nhau và tc d, d tránh vt liu ph thi
ca bng diu khin máy tính CNC cho tolerane cht ch chính xác cao ct
Thit b ct bng tay vi kích thc ln, tm lòng khoan dung chung, que và ng ct.
B g và phoi hiu qu.
Cung cp tùy chnh gói và nh~an survice.

Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote