C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Quanda Nha & Ch to Máy C^ong sut

Da trên hu ht các c^ong ngh gia c^ong tiên tin và thit b sn xut, chúng t^oi dang cung cp ch to nha, dch v c^ong phù hp vi tiêu chun cao nht cho khách hàng ca chúng t^oi trên toàn quc. Chúng t^oi hiu các dc tính k thut cht do khác nhau, và chúng t^oi dang rt ni ting vi kinh nghim gia c^ong phong phú. Do dó, t gia c^ong chính xác d lp ráp phc tp, chúng t^oi kt hp vi nang lc mnh m ca chúng t^oi hoc phi hp vi các chuyên gia c^ong nha d dáp ng nhu cu ca bn. chúng t^oi có th x l'y các cht lng cao nha phn hoc dn dt hàng dùng th hoc sn xut hàng lot. Ch cn gi cho chúng t^oi bn v ca bn và yêu cu có liên quan ngày h^om nay!

Quanda Facility Show:

  • Quanda Facility Show
  • Quanda Facility Show
  • Quanda Facility Show

Nha & Ch to Máy C^ong sut:

CNC Nhiu Trc Routing
CNC Bin
phay CNC
Die ct
dánh bóng
Blanking
mài
nhit và un
Gn kt & hàn
Lp ráp
ép nha
Molding

C^ong sut ch bin Quanda

Quana dc chng nhn 9001-2008 h thng qun l'y cht lng theo tiêu chun ISO, và thc hin các h thng tiêu chun.
n^ang cao nhiu trung t^am gia c^ong trc, chúng t^oi có th ch to hình hc phc tp và kích thc ln và các b phn b mt nha ln.
Tight Nhn Control, Thy S~i h thng meansuring d dm bo giám sát cht lng và tt c các kích c diu khin chính xác
k s có kinh nghim và k thut viên dc dào to tt, tng th các phng pháp gia c^ong khác nhau vi các vt liu khác nhau. D thc hin vic ch to vt liu và gia c^ong có hiu qu ti b phn nha chi phí lu, và hiu sut cao giao hàng.

Dch v dc bit
Chúng t^oi có k thut dc bit d loi b các g và phoi. Diu này giúp ci thin an toàn và tránh s tht bi ca các thành phn.
Quanda có th làm dc t^oi luyn d hoàn thành b phn gia c^ong, d gim bt cang thng bên trong, trong trng hp này, trong dó dáng k có th giúp tránh warpage và thay di chiu ca các b phn khi s dng, và tránh s tht bi ca các b phn.

Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote