C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Mua & RMA Chính sách

dch v bán hàng Pre
Vi cam kt d thc hin c m ca bn, chúng t^oi dc dánh giá cao dành riêng d cung cp dch v gng mu. Sau khi nhn dc yêu cu ca bn, chúng t^oi s tin hành các cuc hp càng sm càng tt d ph^an tích các yêu cu ca bn. nh^an viên ca chúng t^oi s liên lc vi bn trong vòng 24 gi du tiên d xác nhn thêm v dc tính sn phm, x l'y b mt và khoan dung, d hin d^ang cho các sn phm nha k thut thích hp nht.

Bo hành & amp; chính sách RMA
1. C^ong ty chúng t^oi bo dm các diu kin sau là các sn phm và dch v dc cung cp phi phù hp vi các th^ong s k thut ca hp dng, vi dung sai bình thng trong ngh.

2. Bt k`y khiu ni theo bo hành v li d thy dc, hoc nu kh^ong nó s b tch thu, dc th^ong báo ca khách hàng bng van bn cho c^ong ty chúng t^oi trc khi s dng bt k`y / chuyn di ca các sn phm và trong bt k`y trng hp trong vòng 15 ngày k t ngày giao hàng.

3. Bt k`y khiu ni theo bo hành này, hoc nu kh^ong nó s b tch thu, dc th^ong báo ca khách hàng bng van bn cho c^ong ty chúng t^oi trong vòng 15 ngày k t ngày làm l ca s kh^ong phù hp hoc các khim khuyt.

4. Nu khách hàng chng minh nh vy kh^ong phù hp hoc khuyt tt, sau dó c^ong ty chúng t^oi có trách nhim, quyn la chn, (i) thay th các sn phm hoc cung cp li các dch v kh^ong phù hp, ti các chi phí ca mình hoc (ii) hoàn tr cho khách hàng nhng phn tính theo t l ca các sn phm hoc dch v b li. Diu này s to thành các bin pháp khc phc dy d và duy nht ca khách hàng dc bo hành này.

5. Các khim khuyt sau d^ay dc bit dc loi tr khi bo hành này:
(A) Defect t vic kh^ong tu^an th các th^ong s k thut ca c^ong ty chúng t^oi, hng dn và s dng bình thng

(b) Defect do s thay di ca các sn phm ca khách hàng hoc ca bt k`y bên th ba mà kh^ong c^ong ty chúng t^oi bng van bn tha thun trc

(c) Defect kh^ong tn ti vào thi dim khi sn phm dc giao

(d) Defect ca mt sn phm kh^ong dc sn xut bi c^ong ty chúng t^oi d bán và c~ung kh^ong cho bt k`y hình thc ph^an phi

(e) Defect kh^ong hp l'y dc bit dn da trên trng thái ca tri thc khoa hc và k thut khi giao hàng.

6. C^ong ty chúng t^oi, nhà sn xut ca mt thành phn, kh^ong chu trách nhim nu li là do quan nim ca các sn phm cui cùng trong dó thành phn dc thành lp hoc các hng dn ca nhà sn xut các sn phm nh vy.

7. C^ong ty chúng t^oi có trách nhim trong mi trng hp phi chu trách nhim vi khách hàng, di vi bt k`y hu qu, ngu nhiên, gián tip và / hoc phi vt cht thit hi, trách nhim, chi phí và thit hi và tn tht tài chính khác hoc mt quyn s dng.

8. Trách nhim tích l~uy ca c^ong ty chúng t^oi cho bt k`y nam nào d^an s theo nhng sn phm và / hoc dch v s dc gii hn mc ti da tng hp 5% tng s các khon thanh toán ca khách hàng trong thi gian sáu tháng trc ngày yêu cu bi thng; nu yêu cu hoc nhu cu dó dc liên kt vi các sn phm hoc dch v nht dnh, các tài liu tham kho là sáu tháng, mua các sn phm hoc dch v có liên quan.

9. Khách hàng phi chu trách nhim di vi c^ong ty ca chúng t^oi và s bi thng sau này cho tt c các hu qu phát sinh t bt k`y yêu cu ca các bên th ba liên quan dn các sn phm và / hoc dch v khi cùng d~a dc cung cp phù hp vi các dc dim k thut ca các sn phm và / hoc dch v .

Chính sách thanh toán
Chúng t^oi cung cp cho khách hàng vi h thng thanh toán tiên tin bao gm T / T, L / C, D / P và Western Union. Khách hàng dc la chn bi c^ong ty chúng t^oi là khách hàng tín dng loi A dc áp dng vi các diu kin thanh toán có li hn.

    Tip xúc
    Nguyn Th Linh
    get a quote