Cht liu Gii thiu
Nha POM ESD Qunsail(R) là vt liu chng t~inh din dc ch to t nha Polyoxymethylene( vit tt là POM ), nhit d s dng t -40-100℃.Nha POM ESD Qunsail(R) có giá tr chng t~inh din dng du , giá tr chng t~inh din b mt và toàn khi là 106-109Ω, giá tr chng t~inh din kh^ong thay di sau khi gia c^ong hoc mài mòn . Thích hp cho gia c^ong trên máy tin t dng , dc bit s dng sn xut các linh kin ch to c khí chính xác

Qunsail(R) ESD POM Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Qunsail(R) ESD / Chng t~inh POM tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
8mm-80mm 600mmX1200mm
Qunsail(R) C^ay POM ESD
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
6mm-100mm 1000mm
Tên: Qunsail(R) ESD / chng t~inh din POM
Màu sc bao gm: t nhiên / den
Các Loi: dng Tm , dng C^ay

Din tr b mt : 106-109 Din tr toàn khi : 106-109

ESD POM là sn phm bên c^ong ty chúng t^oi t nghiên cu và da ra th trng, sn phm ESD POM ca c^ong ty chúng t^oi dáp ng dc nhng yêu cht ch v cht lng . Sn phm ca chúng t^oi chuyên cung cp cho Samsung , khc phc nhng nhc dim mà các sn phm khác trên th trng nh màu sc b màu trng vàng , giá tr chng t~inh din kh^ong n dnh , bin dng cao


Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

1.Chu mài mòn tt , d cng cao , d bn khi un cao
2.Tính c hc tt , kh^ong b st v khi gia c^ong
3.Kh nang t b^oi trn cao
4.Kh^ong hút m , kích thc n dnh
5.Kh nang chng bin dng cao , d bn mi cao
6.Trong phm vi nhit d và tn xut thp tính cht din m^oi tt , bo dm kh nang chu h quang

Nhc dim : Kh nang chng axit kém , dc bit là axit khoáng , kh^ong chng li dc tia UV , kh^ong chng cháyDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote