Cht liu Gii thiu
OM là loi vt liu có màu vàng nht hoc màu trng, b mt dày và sáng bóng, d cng b mt khá ln, và có d bóng nhiu; phn vin mng dng bán trong sut. Là polymer tinh th, d kt tinh rt cao. POM là loi vt liu do có tính dàn hi, cho dù nhit d thp vn có dc tính kháng nhu dng, dc tính n dnh và kháng va dp hình hc rt tt.

POM va có Homopolymer (polyme dng nht) va có Copolymer (polyme trùng hp). Homopolymer có d bn rng, d bn mi rt tt nhng kh^ong d gia c^ong. Copolymer có tính n dnh nhit, tính n dnh hóa hc rt tt và d dàng gia c^ong. Cho dù là Homopolymer hay Copolymer, thì c~ung du là vt liu tinh th, và kh^ong d hp thu nc.

D kt tinh khá cao ca POM làm cho nó có t l co rút khá cao, có th dt dn 2%~3.5%. Các vt liu trng thái tang cng khác nhau s có t l co rút khác nhau.

Qunsail(R) POM tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Qunsail(R) POM Acetal tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--1.5mm(trong cun) W:700mm,chiu dài bt k`y
2--5mm 700mm x 1200mm
6--12mm 600mm x 1200mm
15--60mm 1000mm x 2000mm
65--150mm 600mm x 1200mm
1000mm x 1200mm
Qunsail(R) que POM Acetal
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
2mm--5mm(trong cun) chiu dài bt k`y
6mm--100mm 1000mm,3000mm
110mm--250mm 1000mm
Tên: Qunsail(R) POM (Nha pom, Polyacetal, Delrin)
màu sc bao gm: T nhiên (trng), den, màu sc khác
Các loi: Rods, Tm, Tm, ng, Profiles

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Các lp bao gm:
POM (ESD), màu den
POM vi si carbon d dt dc d dn din
Khi lng din tr sut: 10 ^ 3-10 ^ 5
din tr sut b mt: 10^3—10^5
POM (chng t~inh din), ngà voi
Khi lng din tr sut: 10^6—10^9
din tr sut b mt: 10^6—10^9
POM + Carbon Fiber, den

Qunsail(R) vt liu pom mà thng dc làm sn trong ba lp

Qunsail(R) POM903C , mc dích chung lp copolymer lp này ca kháng thy ph^an tt hn, kháng kim, suy thoái oxy hóa nhit hn homopolymer acetal, thích hp cho các b phn chính xác gia c^ong.

Qunsail(R) POM560C, lp copolymer POM acetal tang cng So vi POM903C, d nht cao cp này tang cht, d cng và sc mnh, thích hp cho các b phn chính xác, trong dó d kín khí, kín là quan trng.

Qunsail(R) POM530YS, lp y t homopolymer lp này là d xp phí cp và dc la chn th^ong qua mt vt liu nha dc bit, các thành phn ca nguyên liu thc hin theo các quy dnh hin hành ca Liên minh ch^au ^Au (Ch th 2002/72 / EC, dc sa di) và các quy dnh ca Hoa K`y ca M (FDA) cho vt liu nha và các cht liên thc phm và tiêu chun ISO 10.993-1 tiêu chun v yêu cu kim tra vt liu biocompatibility.

Qunsail(R)POM502H, homopolymer So vi copolymer, lp này s hu c tt hn sc mnh, d cng và leo dc tính kháng và h s gi~an n thp nhit và chu mài mòn tt hn.

Qunsail(R) POM503CF D^ay là mt s pha trn ca các Hostaform(R) C, dc trn bng nha PTFE và Hostaform copolymer acetal nha. POM503CF s hu cùng sc mnh ca POM903C. So vi Polyacetal tinh khit, POM503CF là nh nhàng hn nhiu, và s hu d cng thp hn và mt mà hn. So vi POM903C và POM502H, Qunsail(R) POM503CF cung cp dc tính b^oi trn tuyt vi. d dc x l'y bi Qunsail(R) POM503CF có mt cuc sng l^au dài và ma sát thp, kh^ong có dc dim thanh trt.

Dc dim

D cháy, sau khi ri la s tip tc cháy, trên la có màu vàng kim, di có màu xanh, khi dt cháy s nóng chy thành git, và có mùi hang ca formaldehyde rt mnh.

Qui cách
Sn xut dc tm có d dày t 0.5mm dn 2mm, qui cách tm dng cun, chiu rng 500-1000mm…
Sn xut dc tm có d dày t 2mm dn 200mm, qui cách là 600*1200mm 1000*1000mm 1000*2000mm, các qui cách khác có th dt hàng theo yêu cu.
Sn xut dc thanh t 2mm dn 400mm, chiu dài 1m hoc tùy 'y.

Màu sc
Màu trng và den, có th diu chnh màuDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote