Cht liu Gii thiu
Nha Nylon ESD Recalon(R) là vt liu chng t~inh din dc to ra sau khi thêm mt s thành phn làm tang các tính nang ca nha Nylon . Nha Nylon ESD có din tr b mt dng du , giá tr din tr b mt là 106-109Ω,giá tr chng t~inh din kh^ong thay di sau khi gia c^ong hoc mài mòn . Thích hp cho gia c^ong trên máy tin t dng , dc bit s dng sn xut các linh kin ch to c khí chính xác

Din tr b mt :106-109Ω
Din tr toàn khi :106-109Ω

Recalon(R) ESD PA6 tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Recalon(R) ESD / Chng t~inh PA6 t
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
8mm-80mm 610mmX1220mm
Recalon(R) ESD / Chng t~inh PA6 que
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
6mm-100mm 1000mm
Tên: Recalon(R) ESD / chng t~inh din PA6
Màu sc bao gm: Black, t nhiên (màu Primary)
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

u dim
1.D bn c hc cao , d cng , d bn un , d do cao
2.Chng l~ao hóa tt
3.Chng va dp c hc tt
4.Tính trn trt rt tt
5.Chu mài mòn cc tt
6.Kh nang gia c^ong c khí tt , dc dùng khi khng ch hiu qu tính chính xác khi gia c^ong , kh^ong có hin tng b ngon nghèo ,xê dch

Nhc dim : d thm hút nc , khng chng tia cc tím UV , kh^ong chu dc axit và cht oxi hóaDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote