Cht liu Gii thiu
Recalon(R) PA6 dc c^ong nhn là dc s dng rng r~ai nht và dc bit dn nha k thut trong th trng hin ti. PA6 có hiu sut tt nht, rt khó khan, ngay c nhit d thp, và d cng b mt cao, sc thp hn c khí, và kh nang chng mài mòn. Kt hp vi nhng dc dim và cách nhit tt, và tính cht hóa hc, nó d~a tr thành vt liu ph bin cp. Nó dc s dng rng r~ai trong mt lot các cu trúc c khí và ph tùng thay th. So vi PA6, PA66 s hu d cng, d cng, sc d kháng tt hn cao hn d mc và nhit d lch nhit. chu nhit d t -40 ℃ dn 110 ℃.

Recalon(R) PA6/66 Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Recalon(R) PA6/66 sheet
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--1.5mm(trong cun) W:700mm,chiu dài bt k`y
2mm-5mm 700mm x 1200mm
6mm-10mm 600mm x 1200mm
15mm-100mm 1000mm x 2000mm
1100mm x 2200mm
110mm-200mm 600mm x 1200mm
Recalon(R) PA6/66 rod
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
0.5mm-5mm(trong cun) chiu dài bt k`y
6mm-100mm 600mm,1000mm,3000mm
110mm-400mm 300mm,600mm,1000mm
Tên: Recalon(R) PA6 / 66 Polyamide
Màu sc bao gm: t nhiên trng, den, màu sc khác
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Các lp bao gm:
1.PA6+Glass Fiber Si thy tinh tang cng, màu gc.
PA6+Glass Fiber bao gm nguyên liu chính là Nylon cng thêm si thy tinh và cht bin di tính nang to nên Nylon dng tang cng, dùng trong nhng ng dng yêu cu d nén và d cng cao hn so vi Nylon tiêu chun. PA6+Glass Fiber bng cách tang thêm r~o rt si thy tinh. Si thy tinh dc cng thêm vào có tác dng làm tang tính n dnh và d cng ca Nylon, nhng li làm gim di tính kh^ong b^oi trn mài mòn ca nó. Nylon d~a b sung 30% si thy tinh có hiu qu s dng tt hn 200% so vi Nylon th^ong thng. S dng l^au dài nhit d -40-120℃.
u dim ca sn phm
1.Tính chu nhit, d bn, d cng ging nh Nylon thun.
2.Mt s tính nang dc n^ang cao nh : kh nang chng bin dng, n dnh kích thc, chng mài mòn…
3.Tính cách din tt.
4.S dng dc nhit d khá cao.
5.Kh nang chng l~ao hóa tt.
6.Kh nang gim chn dng c gii tt.

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

u dim:
cng d cao và d cng
tác dng cao và sc mnh tác dng notch
nhit cao nhit d lch
tt trong vic làm gim
Tt mài mòn kháng
h s ma sát thp
n dnh hóa hc tt chng li các dung m^oi hu c và nhiên liu
tính cht din tuyt vi, d dàng in n và nhum
Thc phm an toàn, gim ting n

Nhc dim:
n dnh kích thc nghèo, dc tính din và c khí có th b nh hng bi hp th d m hoc nc
Kh nang acidproof nghèo, kh^ong th nhum bng axit hoc chm quá d axit
lightfastness nghèo, sc chu dng kém trong ^o nhimDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote