Rylar(R) 5020 vt liu cách nhit

5020 vt liu cách nhit,Chu nhit d cao lên dn 200 ℃, nó có kh nang chu nhit tt

>> 5020 vt liu cách nhit

Rylar(R) 5025 vt liu cách nhit

5025 vt liu cách nhit,Chu nhit d cao lên dn 250 ℃, nó có kh nang chu nhit tt

>> 5025 vt liu cách nhit

Rylar(R) 5030 vt liu cách nhit

5030 vt liu cách nhit,Chu nhit d cao lên dn 300 ℃, nó có kh nang chu nhit tt

>> 5030 vt liu cách nhit

DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote