Material Introduction
Rylar(R) Nhit d cao kháng bt ct si thy tinh Composites (tm bt cách din: 5020F, 5025F, 5030F) là 100% dóng ca - l ch^an l^ong và cng nhc bt polymer cao, vi cng d cao c th, m^o dun c th cao, chng nén, kh nang chng an mòn và tài sn din m^oi tt. các sn phm kh^ong dc hi và tastless, dc s dng rng r~ai trong các ngành hàng kh^ong, aerospaces, dng ray cao tc, tàu, xe có dng c, gió phát din, thit b tp th dc, ang-ten radar và ging l~inh vc y t. Vi s di mi liên tc v c^ong ngh, dng nghiên cu c^ong ty chúng t^oi và phát trin tt c các loi vt liu cách nhit, tit kim nang lng, bo qun nhit, cách ^am và inflaming chm vt liu composite cho các l~inh vc c^ong nghip thit b, ch yu trong các thit b si m, thit b din lnh, dng ng khác nhau, trang trí cho ^am thanh cách room.We c~ung có th máy tt c các loi ph tùng bng nha theo bn v vi các yêu cu ca khách hàng.

Rylar(R) Nhit d cao Foam chng ct si thy tinh Composites(tm bt cách nhit:5020F,5025F,5030F)
Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Rylar(R) 5020F,5025F,5030F tm bt cách nhit
hàng b dy(mm) Chiu hng(mm)
Rylar(R) 5020F 5——40mm 1250mm x 2500mm
Rylar(R) 5025F 5——40mm 1250mm x 2500mm
Rylar(R) 5030F 5——40mm 1250mm x 2500mm
Th^ong s k thut
Mc
No.
Cng d nén M^o dun dàn hi khu d Nhit d lch nhit d bt Mt d H s dn nhit
Rylar(R) 5020F 0.75MPa 65MPa 100-300
μm
≧180℃ 50
Kg/m3
0.025
W/(mok)
Rylar(R) 5025F 1.4MPa 89MPa 100-300
μm
≧180℃ 75
Kg/m3
0.025
W/(mok)
Rylar(R) 5030F 1.65MPa 100MPa 50-150
μm
≧200℃ 75
Kg/m3
0.025
W/(mok)
Tiêu chun kim tra ISO 844 ASTM
D638
ZKHT/MT-21 DIN 53424 ISO845
Name:: Rylar(R) 5020F,5025F,5030F tm bt cách nhit, nhit d cao kháng bt ct si thy tinh Composites
màu sc bao gm: den
loi: tm

Dc dim

Si thy tinh cách nhit bt vt liu phc hp là 100% dóng t bào cng nhc bt polymer cao vi tính nang hoàn ho ca cng d cao c th, m^o dun c th, chu nhit cao, chng nén, chng an mòn, s hu s din m^oi tt, vv
Nhng bt phc hp sn phm, kh^ong dc hi, kh^ong mùi, rng r~ai dc áp dng cho hàng kh^ong, kh^ong gian, dng st cao tc, tàu thuyn, xe hi, th h nang lng gió, thit b th thao, ang ten radar và ging y t, vv
Vi s di mi liên tc và n^ang cp k thut, c^ong ty chúng t^oi d~a nghiên cu nhiu cách nhit, tit kim nang lng, m áp k toán, cách ^am và chng cháy vt liu phc hp áp dng rng r~ai cho các máy c^ong nghip, thit b si, thit b làm mát, dng ng khác nhau, cách ^am trang trí, vvDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote