Cht liu Gii thiu
Saferlon(R) FEP là sn phm bin di ca PTFE, Nó gi hiu sut ca PTFE v c bn, chng hn nh s xut sc kháng cao và nhit d thp, n dnh hóa hc, s hu din m^oi, ni bt hiu sut kh^ong dính và d bn c hc cao. Nó có kh nang phc hi cao hn và minh bch hn PTFE, và ch gii hn chu nhit d cao là 50 ℃ thp hn PTFE.

Saferlon(R) FEP Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Saferlon(R) FEP tm
Kiu b dy(mm) Chiu rng(mm) × Chiu dài(mm)
tm lát bng g T1--T50 300*300
600*600
600* 1200
t dùn T0.05--T0.5 Chiu rng: ≤500, Chiu dài: ≥10000
Saferlon(R) FEP gy
Kiu Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
dúc Rod 5 to 25
30 to 100
200
100,150
Tên: Saferlon(R) FEP
Màu sc bao gm: t nhiên trng
Các Loi: cun, tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

u dim:
chu mài mòn tuyt vi, và tài sn t b^oi trn cao.
kháng din m^oi tuyt vi, kháng cung cp trên.
hu nhit d cao và thp xut sc, có th dc s dng trong nhit d ca -196-200 ℃ trong thi gian dài.
kháng hóa Superior.
thm kh^ong khí tuyt vi, kh nang chng bc x.
linh hot nhit d thp, vi sc mnh ràng buc mnh thy tinh kim loiDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote