Cht liu Gii thiu
Saferlon(R) PCTFE là mt l'y tng nguyên niêm phong trong diu kin nhit d thp và áp sut cao, s hu d cng tuyt vi, kh nang chng nhit d thp, kháng lnh chy. Nó có c^ong dng dc bit trong các l~inh vc c^ong ngh cao.

Saferlon(R) PCTFE Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Saferlon(R) PCTFE tm
Kiu b dy(mm) Chiu rng(mm) × Chiu dài(mm)
tm lát bng g 1 to 40 200*200
300*300
400* 400
Saferlon(R) PCTFE gy
Kiu Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
Molded Rod 5 to 25
30 to 100
200
100,150
Saferlon(R) PCTFE ng
Kiu Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
ng dúc 3 to 600 100,150
Tên: Saferlon(R) PCTFE
Màu sc bao gm: White
Các Loi: Sheet, thanh, ng và các tm mng

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.

Dc dim

kt tinh cao, kháng hóa cht tuyt vi.
Tt minh bch, các sn phm có sc d kháng tt dòng chy lnh và chiu n dnh, bt dng sn dúc tuyt vi, s hu kim loi kt dính tt.
Kh nang chng nóng, dung m^oi acid, kim và hu c (tr halogen), nhng kh^ong nóng chy kháng kim kim hoc flo.
hydrocarbon hòa tan và carbon tetrachlorideDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote