Cht liu Gii thiu
PFA (Polyfluoroalkoxy) s hu s n dnh hóa cht tuyt vi, tính cht nhit và tính cht din m^oi nh PTFE. t b^oi trn dc tính tt, ngn la kháng chin, và chng l~ao hóa. Nó có ni bt gp d bn và cang thng nt. d bn c hc ca nó là 1,6 ln mnh nh PTFE.

Saferlon(R) PFA Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Saferlon(R) PFA tm
Kiu b dy(mm) Chiu rng(mm) × Chiu dài(mm)
tm lát bng g T1--T50 200*200
300*300
400* 400
Saferlon(R) PFA gy
Kiu Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
Molded Rod 5 to 25
30 to 100
200
100,150
Saferlon(R) PFA ng hàn Rod
Kiu Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
ép dùn ng φ3--φ25
φ26--φ63
tùy chnh ≤4200
Bóc tem ng φ50--φ300 100-200
Que Hàn (vành dai) φ3、φ4(20*2) ≥100
Tên: Saferlon(R) PFA
Màu sc bao gm: Natural White, Black
Các Loi: Sheet, que, ng

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

chu mài mòn cao, tt t b^oi trn.
kháng tt hóa hc, h s ma sát thp, và tính cht din m^oi tt. Trong nhit d thp, kh^ong da ra bt k`y s thay di dáng k trong tính cách ca nó, dc gi là "vua" ca tt c các sn phm nha.
kháng leo tt hn và linh hot hn so vi PTFE, d bn kéo tt, tính cht din m^oi tt, chng bc x tt.
Kh^ong dc hi, có th là nhà máy vào ngi do tr sinh l'y.DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote