C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
ng dng mu

Theo t dn mu ca bn, chúng t^oi ln du tiên xác nhn bn vi kích thc mong mun, lp cht lng và da ch vn chuyn. Sau dó mu s dc trình bày trong vòng 24 gi. Nu mt tha thun dt dc, sau dó mu s dc xut xng trong vòng 48 gi.

1. phí mu
A. Tng profile nha: min phí: di 2kg, phí: trên 2kg
profile nha B. K thut: min phí: di 2kg, phí: trên 2kg
vt liu C. Cách din: min phí: di 2kg, phí: trên 2kg;
durostone: min phí: di 1kg, phí: trên 1kg
D. Hiu sut cao profile nha k thut: phí cn thit
E. dùn h s: phí cn thit cho nm mc và
mu vt liu F. Máy: phí cn thit
G. tiêm dúc: phí cn thit cho khu^on và mu

2. thanh toán cc
vn ti hàng mu dc khách hàng thanh toán. Chúng t^oi cung cp các phng pháp d thanh toán sau.
A. Freight thu
B. Tr cc trc tip vào tài khon
c^ong ty chúng t^oi C. Western Union
D. Paypal vi hoa hng thêm

    Tip xúc
    Nguyn Th Linh
    get a quote