Cht liu Gii thiu
Semolar(R) ESD UHMWPE d~a dc sa di ca bbased trên PE-U5, trc d^ay hai tài liu có dc tính kháng t~inh xut sc và l^au dài. Khi lng và b mt kháng là gia 106 ~ 109, R9 là gia 109 ~ 1011. R2 là chính xác mt loi vt liu dn din vi khi lng và b mt kháng gia 102 ~ 104.

Semolar(R) ESD UHMWPE Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Semolar(R) ESD UHMWPE t
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
1~200mm Chiu rng:<=2000mm,Chiu dài: v^o hn
Tên: Semolar(R) ESD / chng t~inh din UHMWPE
Màu sc bao gm: có th dc cuztomized
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

Trng lng nh, d dàn hi tt
thi tit và chng thm nc
Flame chm
^am thanh hp th
nhit cách ly
dàn hi và tính linh hot
kháng t~inhDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote