Cht liu Introduction
Sufoner(R) PEEK có th dc s dng nhit d cao liên tc gn 260 centidegrees, mà kh^ong làm gim tính cht vt l'y và tính cht hóa hc. PEEK cho thy d cng cao và d cng, và dc dáo cao d bn và mt mi sc mnh. PEEK cung cp tính cht din m^oi tt khi up nhit d dn 260 centidegrees.
Sufoner(R) PEEK tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Sufoner(R) PEEK tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
5mm-50mm 500mm X 1000mm
Sufoner(R) PEEK gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
5mm-100mm 300mm-1000mm
Tên: Sufoner(R) PEEK, Polyetheretherketone
Màu sc bao gm: t nhiên
Các Loi: Thanh, Tm

Các lp bao gm:
PEEK + 30% si thy tinh
Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

cng d cao và d cng, d do dai
nhit d cao, có th chu dc 260 d
Rt nhit n dnh
tt kháng creep, tính t b^oi trn
tt chiu n dnh
bc x tt kháng
chng cháy, sc d kháng tt d thy ph^anDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote