Cht liu Introduction
Polyetherimide có d bn c hc cao phi hp vi mt hóa cht và chng nhit tt (lên dn + 170 ℃), chiu n dnh tt và leo kháng, nó thuc nha nhit mnh m^o-men xon ít cho phép thay th kinh t ca gia c^ong ch to các b phn nh t thép. (Si thy tinh gia c PEI lp nha có sn d dúc mc dích chung và dùn; si carbon gia c và dim dc bit khác c~ung dc sn xut cho các ng dng có d bn cao và PEI chính nó có th dc làm thành mt si nha nhit hiu sut cao .)
Sufoner(R) PEI tiêu chun kích c, màu sc, các lp, Thng hiu, loi
Sufoner(R) PEI tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
5mm-50mm 500mm X 1000mm
Sufoner(R) PEI gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
5mm-100mm 300mm-1000mm
Tên: Sufoner(R) PEI, Polyetherimide
Màu sc bao gm: t nhiên h phách
Các Loi: Thanh, Tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

nhit d cao sc d kháng sc mnh
cao và d cng
sc mnh m^o-men xon cao và d cng
cao chu nhit
cao weatherability
bc x cao sc d kháng
t dp la
cao modulus
kháng hóa rng caoDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote