Cht liu Gii thiu
Sufoner(R) PPS là mt hóa cht và chng an mòn vt liu do nhit thng dc s dng trong các ng dng liên quan dn vic tip xúc vi hóa cht an mòn nhit d cao. PPS có tính cht c hc xut sc và nó có kh nang chng nc nóng và hi nc. PPS thng dc s dng nh là mt thay th chi phí thp hn d thay th PEEK. PPS nhit d liên tc là 220 ℃. K t khi nhit d chuyn thy tinh ch có 90 ℃, nó cn phi chú 'y nhiu hn khi s dng nhit d cao và ti trng cao.

Sufoner(R) PPS Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Sufoner(R) PPS sheet
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
8mm-100mm 600mm x 1200mm
Sufoner(R) PPS rod
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
8mm-150mm 1000mm
Tên: polyphenylene sulfide
Màu sc bao gm: t nhiên
Các Loi: Thanh, Tm

các lp bao gm:
PPS + GF30
Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

Cao din m^oi mnh
Chu dc nc nóng và hi nc
mnh và cng
Có th dc s dng nhit d cao
Tuyt vi mc Dc dim (mang lp)
Tt chiu n dnh
m thp hp th
thp nhit m rng
kháng hóa ni btDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote