Cht liu Gii thiu
Polysulfone là mt h phách màu, vt liu nha bán trong sut có c tính tt, và nó có th làm vic liên tc nhit d cao 150 centidegrees. Polysulfone có kh nang chng suy thoái t nc nóng và hi nc và nó thng dc s dng trong các ng dng chun b y t và thc phm ni kh trùng lp di lp li là bt buc.

Sufoner(R) PSU Tiêu chun kích c, màu sc, các lp, thng hiu, các loi
Sufoner(R) PSU tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
8mm—120mm 600mm x 1000mm
600mm x 1200mm
Sufoner(R) PSU gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
20mm-160mm 500mm-1000mm
Tên: polysulfone
Màu sc bao gm: m h phách
Các Loi: Thanh, Tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

Bán trong sut nha n dnh nhit
cao, xut sc thy ph^an kháng
mnh và cng, cao sc bn c hc
Có th dc s dng nhit d cao hn so vi acrylic hoc polycarbonate
kháng bc x, chng cháy, kháng UV
tính cách din ttDANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote