Ketonolic(R) 3520 giy phenolic

3520 phenolic tm vi b^ong và c^ay gy dc làm bi nhng b^ong b~ao hòa vi nha phenolic…

>> Ketonolic(R) 3520 giy phenolic

Ketonolic(R) 3025 b^ong phenolic

3025 b^ong tm vi phenolic và thanh dc to thành b^ong b~ao hòa vi nha phenolic…

> Ketonolic(R)3025 b^ong phenolic

Ketonolic(R) 355 ng vi thy tinh thay di

355 sa di diphenyl ether kính ng vi nhiu lp dc làm bng si thy tinh x l'y kim min phí

> Ketonolic(R)355 ng vi thy tinh

Ketonolic(R) 3240 si epoxy

Si thy tinh là mt loi vt liu kim loi màu v^o c có tính cht dc bit…

>> Ketonolic(R) 3240 si epoxy

Ketonolic(R) 3640 si epoxy

Si thy tinh là mt loi vt liu kim loi màu v^o c có tính cht dc bit…

>> Ketonolic(R) 3640 si epoxy

Ketonolic(R) FR4 si epoxy

FR4 tm si thy tinh epoxy dc sn xut t vi thy tinh din d~a dc ng^am tm…

>> Ketonolic(R) FR4 si epoxy

Ketonolic(R) G10 si epoxy

G10 tm si thy tinh epoxy dc sn xut t vi thy tinh din d~a dc ng^am tm…

>> Ketonolic(R) G10 si epoxy

Ketonolic(R) G11 si epoxy

G11 tm si thy tinh epoxy dc sn xut t vi thy tinh din d~a dc ng^am tm…

>> Ketonolic(R) G11 si epoxy

Ketonolic(R) GPO-3 tm

GPO-3, còn gi là UPGM203, nó là mt vt liu cách din tiêu chun vi tuyt vi…

>> hn Ketonolic(R) GPO-3 tm

Ketonolic(R) Bakelite tm

Bakelite TAM là cách din M^o t Bakelite tm, còn gi là phenolic ép giy

>> Ketonolic(R) Bakelite tm

Rylar(R) Dá tng hp

Dá tng hp dc sn xut bng cách s dng si thy tinh và nha bn c hc cao.

>> Rylar(R) Dá tng hp

Rylar(R) 5020 vt liu cách nhit

5020 vt liu cách nhit,Chu nhit d cao lên dn 200 ℃, nó có kh nang chu nhit tt

>> 5020 vt liu cách nhit

Rylar(R) 5025 vt liu cách nhit

5025 vt liu cách nhit,Chu nhit d cao lên dn 250 ℃, nó có kh nang chu nhit tt

>> 5025 vt liu cách nhit

Rylar(R) 5030 vt liu cách nhit

5030 vt liu cách nhit,Chu nhit d cao lên dn 300 ℃, nó có kh nang chu nhit tt

>> 5030 vt liu cách nhit

DANH MC SN PHM

C^ONG TY TNHH CH PHM NHA QUANDA
Da ch:s nhà 188,dng 18,th^on Mao Dc,x~a Phng Mao,huyn Qu V~o,tnh Bc Ninh,Vit Nam
Ngi liên h:Mr Deng(Tng giám dc)
Di dng:02413903038
SDT:0977241863
Skype:quanda01
E-mail: quanda01mail@gmail.com
Website: vn.quandaplastic.com

 
Tip xúc
Nguyn Th Linh
get a quote